วัดที่สำคัญ

 
ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
          วัดเกรียงไกรเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จัดหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ตั้งวัด 17 ไร่ 52 ตารางวา เดิมที่วัดนั้นตั้งอยู่ในบึงบอระเพ็ด เรียกว่า วัดบึงบอระเพ็ด หรือ วัดท่าเหล็ก สร้างขึ้นเมื่อครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐาน เมื่อประมาณ พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังบึงบอระเพ็ดแห่งนี้ ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2470 ทางราชการได้ประกาศเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดไปตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นหมู่บ้าน วัดบึงบอระเพ็ด หรือ วัดท่าเหล็ก จึงได้ถูกย้ายออกมาจัดตั้งเป็นวัดเกรียงไกรเหนือในปัจจุบันนี้ หลวงพ่อองค์ดำ เป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะ ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดเกรียงไกรเหนือ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านตำบลเกรียงไกร และผู้คนที่อาศัยอยู่รอบบึงบอระเพ็ดมาช้านาน

 

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP