โรงเรียนในชุมชน
 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ
          ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัดวัดเกรียงไกรเหนือ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา
หลักการและเหตุผล
          ด้วยในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า คนส่วนหนึ่งยังขาดศีลธรรม คุณธรรม หลงระเริงไปตามอำนาจของกิเลส มัวเมาในอบายมุข มีการประพฤติทุจริตผิดศีลธรรม และการเจริญทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ในยุคโลกาภิวัตน์ มีการโฆษณาอย่างแพร่หลาย ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ประชาชนและเยาวชนมักจะลอกเรียนแบบอย่างอารยธรรมตะวันตก ทำให้ลืมซึ่งศีลธรรมและวัฒนธรรม ตลอดจนจารีตประเพณีอันดีงามและงดงามของไทย ที่บรรพบุรุษได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมา นับวันจะหายไปจากสังคมไทย
           ดังนั้น ทางศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัดเกรียงไกรเหนือ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.เกรียงไกร อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเกรียงไกร และเขตตำบลใกล้เคียง โดยการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในโครงการดังกล่าวนั้น มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักเมตตาธรรม คณะครูอาจารย์มีความเป็นกัลยาณมิตร นักเรียนมีกริยาวาจาสุภาพ มีน้ำใจ และ มีคุณธรรมเป็นลักษณะเด่นที่บุคคลทั่วไปเห็นได้ชัดเจน พร้อมกันนี้ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัดเกรียงไกรเหนือยังเปิดกว้างสู่ชุมชนและสังคม พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนสังคม ด้วยความเกื้อกูลกันและกันอย่างต่อเนื่อง
 

วัตถุประสงค์
           เพื่อจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมนักเรียน เยาวชน และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเกรียงไกร และเขตตำบลใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในศีลธรรม และคุณธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 
ป้าหมาย
- นักเรียนและเยาวชน
          ที่อาศัยในเขตตำบลเกรียงไกร คือ หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ ,หมู่ ๓ , หมู่ที่ ๑๐ ,ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง หมู่ที่ ๘ , หมู่ที่ ๙
และเขตตำบลปากน้ำโพ รวมจำนวน ๗ หมู่บ้าน
- ประชาชน
          ที่อาศัยในเขตตำบลเกรียงไกร คือ หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ ,หมู่ ๓ , หมู่ที่ ๑๐ ,เขตตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง หมู่ที่ ๘ , หมู่ที่ ๙
และเขตตำบลปากน้ำโพ รวมจำนวน ๗ หมู่บ้าน
 
โรงเรียน
          ที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาของศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัดเกรียงไกรเหนือ จำนวน ๓ โรงเรียน คือ
๑. โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวนครู ๓ คน นักเรียน ๖๕ คน
๒. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จำนวนครู ๓ คน นักเรียน ๓๖ คน
๓. โรงเรียนวิชาวดี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวนครู ๕ คน นักเรียน ๔๕ คน
๔. นักเรียนและเยาวชน ที่อาศัยในเขตตำบลเกรียงไกร ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค์ จำนวนครู - คน นักเรียน ๓๑ คน
* รวมจำนวน ครู ๑๑ คน นักเรียน ๑๗๗ คน
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP