ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 
ผลิตภัณฑ์ตำบลเกรียงไกร
          ผลิตภัณฑ์ น้ำปลาปลาสร้อยแท้ ตราแม่บ้าน สถานที่ติดต่อ 11 หมู่ 3 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประกอบการ นางประนอม แก้วงาม โทร 056-354124
ผลิตภัณฑ์ ปลาตากแห้ง
          สถานที่ติดต่อ 105/1 หมู่3 บ้านท่าดินแดง ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ผู้ประกอบการ นางอุไร บุณฑล โทร 056-354082

 

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP