อาชีพในท้องถิ่น
 
อาชีพในท้องถิ่นส่วนใหญ่ มีอาชีพเลี้ยงปลา ทำปลาตากแห้ง ปลาร้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยหาปลาในบึงและตามแม่นำ นำขายแก่แม่ค้า โดยทำเป็นปลาแช่แข็ง ปลาที่เลี้ยงมักจะเป็นปลาดุก เพื่อนำขายตังแต่ปลาจนถึงปลาใหญ่ (กิโล ) โดยในการขายจะขายตามบ้านเป็นการขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP