ประธานคณะสีภูพิงค
อาจารย์เฉลิม รอดหลง
 
รองประธาน
 
 เลขานุการ แเละ เหรัญญิก
อาจารย์ธีรภรณ์ คุ้งบรรพต
อาจารย์มนชัย พงค์หิรัญ
 
เหรัญญิก
อาจารย์วงค์พรรณ นามโสวรรณ์
 
   
สวัสดิการ
อาจารย์สมหวัง ร่มลำดวน
อาจารย์จันทรัศม์ เดชาพิชัยวัฒน์
   
พยาบาล
อาจารย์นกาวรรณ กลางนภา
อาจารย์นวลศรี สัตยวงค์ทิพย์
   
ควบคุมขบวนพาเหรด
อาจารย์สำเริง ปานดิษฐ์
อาจารย์กนก บุญญานุสรณ์
   
ฝ่ายทั่วไป
อาจารย์พิมพรรณ ทาจวง
อาจารย์สมบูรณ์ แสงประเสริฐ
อาจารย์ณัฐญา เล็กกระจ่าง
อาจารย์สรรเพรช พันธุ์ค้า
อาจารย์พรามณ์พันธ์ ชาติสุทธิ์
อาจารย์วิไลลักษณ์ เตชะ
   
อาจารย์ควบคุมนักกีฬา
ฟุตบอล และ บาสเกตบอล
อาจารย์ชำนาญ เกตุทนงค์
 
วอลเลย์บอล
เซปัคตะกร้อ
อาจารย์กนก บุญญานุสรณ์
อาจารย์สำเริง จันทร์ทอง
   
เทเบิลเทนนิส
เปตอง
อาจารย์มนชัย พงค์หิรัญ
อาจารย์ลัดดา จันทร์แสง
   
วิ้งเปรี้ยว
กรีฑา
อาจารย์ธีภรณ์ คุ้งบรรพต
อาจารย์สำเริง ปานดิษฐ์
   
     

เว็บไซค์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 X 600 Text size Medium
สร้างสรรค์โดยคณะสีภูพิงค์ ( สีเขียว )
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 60000


 
SITEMAP