นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมาโนช รักภูธร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ


นายประสิทธิ์ นรศาศวัต
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล


นายณรงค์ มูลจนะบาตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวอรสา รอดบำรุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป


อ.บรรจง กะละกล
อาจารย์ประธานสี คณะจักรี


อ.สมจิต ดาววีระกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11อ.ชไมพร วุฒิกมลปรีดา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12อ.สมบูรณ์ หยวกวัฒน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12


อ.ริศา ปรัชญาสกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8


อ.ประเสริฐ สิธุตะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8


อ.สุรินทร์ ช่างเภา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9


อ.รินดา สิทธิบูรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9


อ.ธนิก ภัทรพงษ์บัณฑิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2


อ.วิมนตรี เจริญศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2


อ.กนกวรรณ ตันวิสุทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3


อ.สุระ จิตต์ปลื้ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8


อ.เจริญดี สาดจีนพงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8


อ.ชุลีพร กิ่งสุคนธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

อ.พะเยาว์ นิติพงษ์สุวรรณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

อ.รัตนาภรณ์ คงดี์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

อ.สัมฤทธิ์ สาดจีนพงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

อ.ภานุพันธุ์ จันทรมณี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

 
 
     
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนคณะสีจักรี (สีเลือดหมู) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
     
 
SITEMAP