• นายอนุรักษ์ บุญน้อย  • น.ส.วารุณี เรืองศรีไพร
  • น.ส.วิไลลักษณ์ ฤทธิ์มหันต์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
คณะจักรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 
 
     
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนคณะสีจักรี (สีเลือดหมู) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
       
SITEMAP