ม.3/4

เลขที่ 1 เด็กชายจตุวิทย์ ชมสา
เลขที่ 2 เด็กชายจักรพงศ์ เพชรอาวุธ
เลขที่ 3 เด็กชายนพดล มันโพธิ์
เลขที่ 4 เด็กชายภานุวิชญ์ ศรีศักดิ์เพชร
เลขที่ 5 เด็กชายศุภโชค บัวเรืื่อง
เลขที่ 6 เด็กชายสุวิทย์ เกษสำโรง
เลขที่ 7 เด็กชายชาตรี เทพตาแสง
เลขที่ 8 เด็กชายกฤต แจ่มทิม
เลขที่ 9 เด็กหญิงกนกกาญจน์ ขันธนันท์
เลขที่ 10 เด็กหญิงกนกวรรณ โมราสุข
เลขที่ 11 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มั่นคง
เลขที่ 12 เด็กหญิงขวัญทิพย์ จันทร์เกษม
เลขที่ 13 เด็กหญิงจันทนา หยวกวัฒน์
เลขที่ 14 เด็กหญิงจันทร์นภา เอี่ยมกลั่น
เลขที่ 15 เด็กหญิงจิรภา พลโยธี
เลขที่ 16 เด็กหญิงนริศรา สัมฤทธิ์
เลขที่ 17 เด็กหญิงประภาพรรณ ทองเกลี่ยง
เลขที่ 18 เด็กหญิงผิวไผ่ ฉวีไทย
เลขที่ 19 เด็กหญิงเพ็ญนภา เพ็ญวิจิตร
เลขที่ 20 เด็กหญิงรสริน เรือนเย็น
เลขที่ 21 เด็กหญิงรุ่งทิวา มากเมือง
เลขที่ 22 เด็กหญิงวิไลวรรณ นวนสาลี
เลขที่ 23 เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงสมสุรศักดิ์
เลขที่ 24 เด็กหญิงศิริลักษณ์ พนมวาศ
เลขที่ 25 เด็กหญิงสาลีทิพย์ นิ่มฟัก
เลขที่ 26 เด็กหญิงสุดารัตน์ รองวัง
เลขที่ 27 เด็กหญิงสุธิดา ภู่ประดิษฐ์
เลขที่ 28 เด็กหญิงสุนัจชา โพธิ์ึคำ
เลขที่ 29 เด็กหญิงสุมณฑา นุ่มน้อย
เลขที่ 30 เด็กหญิงอาภัสฉรา กามินีี่
เลขที่ 31 เด็กหญิงอาริษา พิมพ์ศิริ
เลขที่ 32 เด็กหญิงรัชนีพร ทะรังสร้อย
เลขที่ 33 เด็กหญิงวราภรณ์ มั่นทรัพย์
เลขที่ 34 เด็กหญิืงณฐวรรณ์ เหมพิจิตร
เลขที่ 35 เด็กหญิงธัญสุดา กลิ่นรัตน์
เลขที่ 36 เด็กหญิงเมรี ลมเชย
เลขที่ 37 เด็กหญิืงรัชดาภรณ์ เพิ่มศิลป์
เลขที่ 38 เด็กหญิงวิไลวรรณ ชูปี่น
เลขที่ 39 เด็กหญิงนครินทร์ พัฒน์จันทร์
เลขที่ 40 เด็กหญิงอรพินท์ อุนาพรม
ม.3/6

เลขที่ 1 เด็กชายกมล เที่ยมศิริ
เลขที่ 2 เด็กชายเกชา ฤทธิรงค์
เลขที่ 3 เด็กชายโกวิก ยอดทอง
เลขที่ 4

เด็กชายจรินทร์

สิทธิวะ
เลขที่ 5 เด็กชายจักรกฤช ทรงเหม็ง
เลขที่ 6 เด็กชายชนินทร์ จงแสง
เลขที่ 7 เด็กชายธนทรัพย์ ทวีผล
เลขที่ 8 เด็กชายธนพล ศิริบุตร
เลขที่ 9 เด็กชายธวัชชัย ฟักศรี
เลขที่ 10 เด็กชายนวพล สีหิงห์
เลขที่ 11 เด็กชายประณต มันเกตุวิทย์
เลขที่ 12 เด็กชายวรัญญู อินทลักษณ์
เลขที่ 13 เด็กชายวโรดม เกิดแดง
เลขที่ 14 เด็กชายวิฑูรย์ บริจาค
เลขที่ 15 เด็กชายศตวรรษ กันณสังข์
เลขที่ 16 เด็กชายสรรเพชญ ขวัญพุทโธ
เลขที่ 17 เด็กชายสุขสันต์ รื่นรมย์
เลขที่ 18 เด็กชายสุพล ศิริชา
เลขที่ 19 เด็กชายสุริยะ จันน้อย
เลขที่ 20 เด็กชายอธิวัฒน์ แสงทอง
เลขที่ 21 เด็กชายวุฒิชัย เข็มคง
เลขที่ 22 เด็กชายอานนท์ จายไธสง
เลขที่ 23 เด็กชายพัฒนา ชัยชนะ
เลขที่ 24 เด็กหญิงกรรณิกา มั่นทรัพย์
เลขที่ 25 เด็กหญิงขนิษฐา เอี่ยมอ่อน
เลขที่ 26 เด็กหญิงชนิดา บุญสุข
เลขที่ 27 เด็กหญิงนุสรา แดงอ่อน
เลขที่ 28 เด็กหญิงประภาพรรณ ม่วงพ่วง
เลขที่ 29 เด็กหญิงภัสราวี โพธิ์ชัย
เลขที่ 30 เด็กหญิงรัตนา อยู่นุ่ม
เลขที่ 31 เด็กหญิงรัตนาวดี สีรวัตร
เลขที่ 32 เด็กหญิงลดาภรณ์ เชี่ยวชาญ
เลขที่ 33 เด็กหญิงวรรณิสา จันทฤกษ์
เลขที่ 34 เด็กหญิงวิภาภรณ์ ใจเด็ด
เลขที่ 35 เด็กหญิงวิลาวัณย์ สำแดงไฟ
เลขที่ 36 เด็กหญิงศนิชา ครุธจร
เลขที่ 37 เด็กหญิงสุชาดา บรรลือ
เลขที่ 38 เด็กหญิงโสรยา กำมะลาต
เลขที่ 39 เด็กหญิงอังคณา จุนเนียง
เลขที่ 40 เด็กหญิงอุษา เอี่ยมวิจารณ์
เลขที่ 41 เด็กหญิงเมนิษา ใจดี
 

เว็บไซด์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย คณะจิตรลดา ( สีแดง )
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


SITEMAP