ฟุตบอล

ทั่วไปหญิง
1.   นางสาวนริศรา        ชวนประสงค์     ชั้น ม.6/3
2.   นางสาวเนตรนภา     อยู่พุ่ม            ชั้น ม.6/3
3.   นางสาวประวีณา      เกษสำโรง       ชั้น ม.6/3
4.   นางสาวพิชญา         จุมพล            ชั้น ม.6/3
5.   นางสาวรุจจิรา         อ่อนนวล         ชั้น ม.6/3
6.   นางสาวพิมพ์ประภัส   แสงสร้อย        ชั้น ม.6/3
7.   นางสาวจินตนา        พิกุลทอง         ชั้น ม.6/3
8.   นางสาวกมลวรรณ     คติธรรมบัญชา  ชั้น ม.6/3
9.   นางสาวกานดา         มาลี              ชั้น ม.6/3
10. นางสาวศิรินภา        เม่นเขียว        ชั้น ม.6/3
11. นางสาวชุติมา          จำนงพันธ์        ชั้น ม.6/3
12. นางสาวเนตรทราย    อยู่งาม            ชั้น ม.4/5
13. นางสาวศิริลักษ์        เอี่ยมอ่อน        ชั้น ม.4/5
14. นางสาวจิราพร         หมอแจ่ม         ชั้น ม.4/5
15. นางสาววรรณิสา        อยู่สุข            ชั้น ม.5/5

รุ่น ม.ต้นชาย (ม.1)
1.   เด็กชายศรายุทธ       เกษสาริการณ์   ชั้น ม.1/10
2.   เด็กชายวรยุธ           ชื่นสุขุม          ชั้น ม.1/5
3.   เด็กชายจักรพงษ์       คงหส             ชั้น ม.1/5
4.   เด็กชายกิตติศักดิ์      พุกพวง           ชั้น ม.1/10
5.   เด็กชายภูวน            หงษ์ภักดี         ชั้น ม.1/5
6.   เด็กชายณัฐพร          ใจภักดี           ชั้น ม.1/5
7.   เด็กชายเกริกเกียรติ    นวลนิ่ม           ชั้น ม.1/10
8.   เด็กชายปรัชญา         เพ็ญวิจิตร        ชั้น ม.1/10
9.   เด็กชายนฤดม          แก้วเอี่ยม         ชั้น ม.1/10
10. เด็กชายพานุวัช         พูลคุ้ม             ชั้น ม.1/10
11. เด็กชายรัชรศักดิ์        พ่วงเกิด          ชั้น ม.1/5
12. เด็กชายจิรายุส           กู้กอง             ชั้น ม.1/10
13. เด็กชายจีรกิตติ์          บุญมาก           ชั้น ม.1/10
14. เด็กชายจักรกิตติ์        พิลึก               ชั้น ม.1/5
15. เด็กชายณัฐวัฒน์         สถิระ             ชั้น ม.1/10

รุ่น ม.ต้นชาย (ม.2 - ม.3)
1.   นายภานุวิชญ์           ศรีศักดิ์เพชร   ชั้น ม.3/4
2.   นายภาคภูมิ             มั่นคงดี          ชั้น ม.3/4
3.   นายดุษฎี                แจ่มอ่อน        ชั้น ม.2/7
4.   นายจตุรวิทย์            ชมสา            ชั้น ม.3/4
5.   นายศตวรรษ           กันนสังข์         ชั้น ม.3/6
6.   นายธนทรัพย์           ทวีผล            ชั้น ม.3/6
7.   นายประนต             มั่นเกตุวิทย์     ชั้น ม.3/6
8.   นายจักกฤช             ทรงเหมิง        ชั้น ม.3/6
9.   นายวิฑูรย์               บริจาก          ชั้น ม.3/6
10. นายนวพล               สิหิงค์           ชั้น ม.3/6
11. นายจุมพล               เผนศิริ         ชั้น ม.2/7
12. นายกิตติพัฒน์          อุ่นศรี           ชั้น ม.2/7
13. นายกัมปนาท           บัวขาว          ชั้น ม.2/7
14. นายอรรถชัย            โตจีน           ชั้น ม.2/2
15. นายวุฒิชัย              เข็มคง          ชั้น ม.3/6
16. นายจักรพงศ์            เพชรอาวุธ     ชั้น ม.3/4

รุ่น ม.ปลายชาย
1.   นายนนทพร             หนูย้อย        ชั้น ม.4/5
2.   นายศรายุทธ            รุ่งจิรารัตน์     ชั้น ม.4/5
3.   นายณัฐพล              จันทร           ชั้น ม.5/5
4.   นายจิรพันธ์              พรมมา          ชั้น ม.5/5
5.   นายศรัณย์               พันธวงศ์        ชั้น ม.5/5
6.   นายวีรชัย                แก้ววิเชียร     ชั้น ม.5/5
7.   นายสมชาตื             สมบูรณ์          ชั้น ม.5/5
8.   นายกฤชศักดิ์ดา        บัวนาค           ชั้น ม.5/5
9.   นายสาธิต               กลิ่นจำปา        ชั้น ม.5/5
10. นายประทีป             จันลอย           ชั้น ม.6/3
11. นายลิขิต                 ภุกเฉย          ชั้น ม.6/3

 
 
 

เว็บไซด์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย คณะจิตรลดา ( สีแดง )
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


SITEMAP