เศรษฐกิจพอเพียง | ฝนหลวง | เกษตรทฤษฎีใหม่ | กังหันน้ำชัยพัฒนา | ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรต

 
ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
 

 

 
   
 
 
หมายเหตุ ใช้ Windows Media Player ตั้งแต่ Version 10 ขึ้นไปในการรับชม
   
       
     
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
การแข่งขันเว็บไซต์ ในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 11
   
       
SITEMAP