หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
บ้านของฉัน
ความใฝ่ฝัน
 

ทันตแพทย์ศาสตร์

วัตถุประสงค์ของคณะทันตแพทยศาสตร์
1.ผลิตบัณฑิตทุกระดับ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีปริมาณเหมาะสมกับศักยภาพของคณะฯ
2.พัฒนาด้านการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม
3.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการทางทันตกรรมต่อสังคม
4.พัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะฯ ให้มีศักยภาพและคุณธรรม รวมทั้งสวัสดิการให้ดีปรัชญา คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการบริการ- วิชาการแก่สังคม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข และปฏิบัติตนด้วยความ รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์ คณะทันตแพทยศาสตร
"คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการและวิจัยในระดับสากล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม"

ภารกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินภารกิจตามแนวปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ แก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒน-ธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมขึ้น ปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากร ให้มีความรักและหวงแหนสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
5.นำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนางานด้านบริหาร วิชาการ และการบริการต่าง ๆ ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6.ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานของคณะฯ เพื่อให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถพึ่งตนเองได้

คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในกรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยโดยข้อเสนอแนะของอธิการบดี อาจอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

2 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เงื่อนไขการเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

กำหนดให้นักศึกซึ่งตามสัญญาดังกล่าวมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้นักศึกษาทันตแพทย์ทุกคน ต้องเป็นผู้สามารถทำสัญญาการเป็น นักศึกษา เพื่อศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
1. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับราชการ หรือทำงานตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา การเข้า รับราชการไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน

2. หากไม่ยินยอมเข้ารับราชการหรือทำการภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามคำสั่งดังกล่าวจะต้องชดใช้เงินให้แก่ มหาวิทยาลัยเป็น
จำนวนเงิน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

3. กรณีที่เข้ารับราชการชดใช้ไปบ้างแต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามความใน ข้อ 2 จะลดลงตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลาที่รับราชการไปบ้างแล้ว


4. หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถเข้ารับราชการ หรือทำงานได้ เพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนเงินตามข้อ 2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันประพฤติผิดสัญญา


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP