:: หน้าแรก ::
ข้อตกลงก่อนเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บทเรียน
ผู้เชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          1. อธิบายลักษณะทั่วไปของชุมชนหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ได้

          
          2. อธิบายประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนหัวดง อำเเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ได้

          
                    3. อธิบายสถานที่สำคัญของชุมชนหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ได้

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP