:: หน้าแรก ::
ข้อตกลงก่อนเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บทเรียน
ผู้เชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 
ผู้เชี่ยวชาญ

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาครู สุดจินต์     อัครวงศ
ครูผู้สอนวิชาสังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 
ครู สัญลักษณ์   สุนทรา 
ครูผู้สอนวิชาสังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 
นางนิตยา    เลิศธนากิจ  
ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ นางสาวฐิตาพร    สุขอิ่ม
บ้านเลขที่ 61/2 หมู่ 3
ตำบล เก้าเลี้ยว อำเภอ เก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตครู ชัยมงคล เทพวงษ์
ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม. 4 และ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เว็บไซต์ http://chaiwbi.com/
 
ครู เจน จันทร์แสง
ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม. 4 และ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 
ครู ชไมพร วุฒิกมลปรีดา
ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม. 1 และ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP