ความใฝ่ฝัน

     ความฝันของข้าพเจ้าตอนเด็กข้าพเจ้าอยากเป็นครูสอนหนังสือเพราะตอนเด็กข้าพเจ้าชอบเล่นเป็นครูคิดว่าตอนโตจะเป็นให้ได้พอข้าพเจ้าเริ่มเรียนไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคิดว่าเราอยากเป็นและอยากเรียนอะไรและก็ค้นหาตัวเองพบว่าข้าพเจ้าอยากเป็นพยาบาลทหารอากาศเป็นอาชีพที่รับราชการและยังเป็นอาชีพที่สุจริตช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บต่างๆให้หายหรือดีขึ้นและตอนนี้ข้าพเจ้าต้องทำ ความฝันให้เป็นความจริงให้ได้โดยข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนให้มากขึ้นโดยที่จะเป็นพยาบาลที่ดีของประชาชน การที่เราจะเป็นพยาบาลที่ดีได้นั้นเราจะต้องมี ความอดทนต่อการทำงาน และใจเย็น และทนรับสภาพของผู้ป่วยได้ เช่น แขนขาด ขาขาด โดยที่เราต้องกล้าทำโดยไม่รังเกลียดที่จะทำบาดแผลให้ผู้ป่วยและพยาบาลทหารอากาศมีการฝึกคล้ายกับทหารมีการฝึกความอดทนและความแข็งแรงแต่จะฝึกน้อยกว่าทหารอาชีพพยาบาลทหารอากาศก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะเลือกเพราะเป็นอาชีพที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันและอยากจะบำเพ็ญประโยชน์โดยการช่วยเหลือคนอื่นและส่วนรวมส่วนผู้ที่สนใจและอยากจะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศข้าพเจ้าก็ได้ไปหาข้อมูลมาให้ได้รู้กัน ระเบียบการในการเข้าศึกษาต่อคือ

คุณจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญแผนการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หลักสูติของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ระหว่างรอผลการ
ศึกษาในหลักสูตร

- เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 16 - 22 ปี

- มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิด

- มีสุขภาพสมบูรณ์รูปร่างลักษณะท่าทางและหมวดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและประกอบวิชาชีพพยาบาลน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำว่า 155 เซนติเมตร

- มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องต่อศีลธรรม ไม่มีโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชา
ชีพพยาบาล

วิธีคัดเลือก

- คัดเลือกภาควิชาการโดยพิจารณาผลการสอบวิชาหลัก 7 หลัก ( รหัส 01 - 07 ) จากการสอบวัดความรู้ทางทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับผลการเรียนของชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ( GPAX และ PR ) ตามระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาลัย

- พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายการทดสอบพิเศษเพื่อดูความพร้อมของคุณลักษณะเชิงวิชาชีพและความถนัดทางวิชาการ

- จำนวนนักเรียนที่รับสมัครรับประมาณ 55 คน

ส่วนที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศนั้นตั้งอยู่ที่

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศตั้งอยู่ที่ กม.ที่ 23 ถนนพหลโยธิน เลขที่ 171/2 หมู่ที่ 2 แขวงคลองถนนเขาสายไหม
กทม. 10220 ติดกับ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทร 02 534 - 2648

www.rtaf.mi.th/news/000/nurse/nurse 46/#a02

 

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP