ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อธิบายสถานที่ทองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ ของชุมชนบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ได้

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP