ประวัติ ศฝ.นศท.มทบ.๓๑

ประวัติความเป็นมาเดิมการฝึกนศท. มีแผนกการฝึกกำลังสำรอง มทบ.๔ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการวางแผนและอำนวยการฝึก นศท. เพื่อเป็น กำลังสำรองหลักของกองทัพโดยขอครูฝึกและยุทโธปกรณ์จากหน่วยทหารในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการฝึกให้ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของแผนก กสร.มทบ.๔ ซึ่งทำให้มีปัญหาในด้านการฝึกมากในเรื่องของครูฝึกทั้งจำนวนครูและทัศนคติในการปรับการฝึกจากฝึกทหารมาเป็นการฝึก นศท. จากปัญหาดังกล่าว ทบ. จึงได้ออกคำสั่ง (เฉพาะ)ที่ ๖๙ / ๓๓ เรื่องอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ ๑๐) ลง ๙ พ.ค. ๒๕๓๓ ขึ้น โดยให้แผนก กสร.มทบ.

แปรสภาพเป็นศูนย์การฝึก นศท.มทบ. ใช้ อจย.หมายเลข ๕๑ - ๒๐๒ (๕ ธ.ค.๓๑) ซึ่ง ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ใช้อาคารจาก ร.ร.จิรประวัติวิทยาคมเดิมเป็นอาคารเรียนและคลังเก็บ สป.ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง บก.ศฝ.นศท.๑ หลังในปี ๒๕๔๐ และได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องน้ำ ที่จอดรถ และสนามทดสอบกำลังใจโดยใช้เงินบริจาคจาก นศท.และเงินบำรุงเพื่อการฝึกศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการก่อสร้างเป็นสภาพหน่วยดังที่เห็นในปัจจุบัน 
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP