พื้นที่รับผิดชอบ


ภารกิจอำนวยการประสานงาน และดำเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบก ที่มณฑลทหารบกนั้นตั้งอยู่ กำกับดูแลและให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของจังหวัดทหารบก ที่เป็นหน่วยขึ้นตรงของ มณฑลทหารบก
ตลอดจนดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ปัจจุบันรับผิดชอบ สถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร รวม ๑๒๐ สถานศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มียอด นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ - ๕ จำนวน ๘,๖๙๕ นาย)


ขีดความสามารถ
๓.๑ อำนวยการประสานงานและดำเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารได้ถึง ชั้นปี่ที่ ๕
๓.๒ให้การศึกษาแก่นักศึกษาวิชาทหารได้ในวิชาทั่วไป วิชาทหารราบ วิชาทหารม้า วิชาทหารปืนใหญ่ วิชาทหารช่าง วิชาทหารสื่อสาร วิชาอาวุธ และวิชาการสงครามพิเศษ
๓.๓ ดำเนินการฝึกและปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารได้ ๙,๐๐๐ คน
๓.๔ กำกับดูแล และให้การสนับสนุนการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารของจังหวัดทหารบกที่เป็นหน่วยขึ้นตรง ได้ตามความจำเป็น
๓.๕ ดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๖ มีการสนับสนุนทางการช่วยรบอย่างจำกัด



 
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP