รายนามผู้รับผิดชอบ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้บัญชาการทหารบกพลโท ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
แม่ทัพภาคที่ 3

พลโท สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
พลตรี สมชาย อุตมะ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31


อุดมการณ์ของนักศึกษาวิชาทหาร
น. : น้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี
ศ. : ศึกษาดี มีความรู้คู่คุณธรรม
ท. : ทำความดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน


 
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP