โรงพยาบาลค่ายจิระประวัติ
ประวัติโรงพยาบาลโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ไม่มีหลักฐานแน่นอนแต่พอประมาณได้ว่าราว ร.ศ. 120 ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในขณะนั้นเรียกว่ากองพยาบาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ.2476 ย้ายจากบริเวณอาคารกองพันทหารช่างที่ 4 มาตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่กองพันทหารช่างที่ 4 มาตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ปัจจุบันในเขตตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในที่ดินประมาณ 50 ไร่ อาคาร 6 หลัง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง อาคารดังกล่าวทางราชการได้สั่งรื้อไปแล้ว 3 หลัง เพราะชำรุดมาก อีก 3 หลัง ภาพพจน์ที่เห็นในปัจจุบัน กรมธนารักษ์ได้อนุมัติให้รื้อถอนแล้วตามหนังสือที่ กค. 0405/01602 ลง 5 เม.ย. และมีความเป็นมาตามลำดังรายนามผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ตั้งแต่ ร.ศ. 128 ถึง ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
ร.ศ.128? ร.อ. ขุนพิทักษ์โยธา (แอ็ด) เป็นผู้บังคับกองพยาบาลที่ 6
ร.ศ. 129 (พ.ศ.2454)? ร.อ.เทียบ เป็นผู้บังคับบัญชากองการพยาบาลที่ 6 และใน พ.ศ. 2456 ร.อ.เทียบ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนบริรักษ์สรพง
พ.ศ. 2457 – 2463 ร.อ. ชื่น? เป็นผู้บังคับกองพยาบาลที่ 6
พ.ศ. 2464 – 2468 กองพยาบาลที่ 6? เปลี่ยนเป็นกองพยาบาลกองพลทหารบกที่ 6 มี ร.อ.หลวงสิทธิโยธารักษ์ เป็นผู้บังคับกอง
พ.ศ.2469 กองพยาบาลกองพลทหารบกที่ 6? เปลี่ยนเป็นกองเสนารักษ์มณฑล 4 มี พ.ต. หลวง เวชศาสตร์ วโรสถ (พริ้ง สถิติรัตน์) เป็นผู้บังคับกอง
พ.ศ. 2471 พ.ต.หลวงอาพาธพลพิทักษ์? เป็นผู้บังคับกองเสนารักษ์มณฑล 4
พ.ศ. 2476 พ.ต. หลวงอาพาธพลพิทักษ์? ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นพระพิทักษ์อาพา
พ.ศ.2476 พ.ต.หลวงวิฑูร เวชกิจ? เป็นผู้บังคับกองเสนารักษ์มณฑล 4 และได้ย้ายหน่วยมาที่อาคารบริเวณกองพันทหารช่างที่ 4 ปัจจุบัน
พ.ศ. 2483 พ.ท. หลวงชำนาญไวทยกิจ (เหล็ง หริณสุต)? เป็นผู้บังคับกองเสนารักษ์มณฑล 4 ไปปฏิบัติราชการสนามกรณีฉุกเฉินทางภาคพายัพ
? พ.ศ.2486 พ.ท.บุญยศ สุพรรณไพโรจน์ เป็นผู้บังคับกองเสนารักษ์พล 4
พ.ศ.2488? พ.ท.เลื่อน เลาหะคามินทร์ เป็นผู้บังคับกองเสนารักษ์พล 4
พ.ศ.2488 พ.ท.ผิน? ทรัพย์สาร เป็นผู้บังคับกองเสนารักษ์พล 4
พ.ศ. 2489 กองเสนารักษ์พล 4? เข้าที่ตั้งปกติ แปรสภาพเป็นหน่วยกองเสนารักษ์มณฑลทหารที่ 4 และเมื่อ 22 มิ.ย. 2489 ได้มีพิธีเปิดกองเสนารักษ์ในบริเวณพื้นที่ปัจจุบัน
พ.ศ.2491 พ.ต. สมุท? ชาตินันทน์ รองผู้บังคับกองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ 4 ทำการแทน ผู้บังคับกองเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่ 4
   
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP