การแบ่งมอบ


3.1 การขึ้นตรง
- เป็นหน่วยสายแพทย์ ขึ้นตรงต่อ มทบ.31 ในสายการบังคับบัญชา
- เป็นหน่วยสายแพทย์ขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารบก ในสายเหล่าสายวิทยาการ
3.2 แผนผัง นขต.มทบ.31
3.3 หน่วยในพื้นที่
- ร.4
- ร.4 พัน.2
- ช.พัน.4
- ป.พัน.4
- แผนกที่ 3 กคส.สพ.ทบ.
- แผนกสัตวบาลที่ 2 กสษ.สพ.ทบ.
- รวท.อท.ศอพท.
3.4 กำลังพลที่ต้องสนับสนุนบริการแพทย์ ประมาณ 9,371 คน


พ.ศ.2504 พ.ท.สมาน หัชยกุล เป็นนายแพทย์ใหญ่มณฑลทหารบกที่ 4? ทำหน้าที่ผู้บังคับ กองพยาบาลทหารบกที่ 4 และในปีนี้ได้เลื่อนยศเป็น พ.อ.
? พ.ศ.2505 แปรสภาพกองพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 4 เป็นโรงพยาบาล มณฑลทหารบกที่ 4
? พ.ศ.2507 พ.อ. เลิศ ฉิมไพบูลย์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 4
? พ.ศ.2508 พ.อ.สมาน หัชยกุล เป็นผู้อำนวยกองพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 4
พ.ศ.2509? เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 4 เป็นโรงพยาบาลจิรประวัติ
พ.ศ.2511? พ.อ.กุล พิชัยจุมพล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิรประวัติ
พ.ศ.2512 พ.อ.จำนง? บุญมาก เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิรประวัติ
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อ? โรงพยาบาลจิรประวัติ เป็น โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ (29 พ.ย. 16)
พ.ศ. 2520? พ.ต.อุทัย กรัดศิริ (หัวหน้ากองบังคับการฯ) ทำการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ค่ายจิรประวัติ


 
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP