ขีดความสามารถของโรงพยาบาล


5.1 ดำเนินการตรวจวินิจฉัยโรคทุกสาขา และให้การรักษาพยาบาลด้วยวิธีต่าง ๆ ให้แก่ทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัว และบุคคลพลเรือนทั่วไปตามความจำเป็น
5.2 ดำเนินการทางเวชกรรมป้องกันให้กับหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ
5.3 ดำเนินการฝึกอบรมวิทยาการทางการแพทย์ให้กับกำลังพลตามที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ดำเนินการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยเจ็บ
5.5 ดำเนินการฝึกอบรมให้กับทหารกองประจำการ เหล่าทหารแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.6 สามารถสนับสนุน สป.สายแพทย์ หรือจัดตั้งคลัง สป.สายแพทย์ สนับสนุนหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.7 ในอัตราเต็มสามารถจัดเจ้าหน้าที่ชุดศัลยกรรมสนาม สนับสนุนหน่วยเสนารักษ์ ซึ่งมาปฏิบัติการในพื้นที่ ได้ 1 – 2 ชุด ในห้วงเวลาจำกัด


5.8 ปฏิบัติงานเป็น รพ.ขนาด 180 เตียง ในอัตราลดระดับ 1 และ 150 เตียง ในอัตราลดระดับ 2
5.9 ทำการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ในอัตราขึ้นหน่วยได้
5.10 ทำการระวังป้องกันตนเองได้อย่างจำกัด
ยอดกำลังพลของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติในปัจจุบัน
กำลังพลทั้งหมดมี จำนวน 290 คน แบ่งเป็น
นายทหาร จำนวน 70 นาย
นายสิบ จำนวน 90 นาย
ลูกจ้างประจำ จำนวน 31 คน
อาสาสมัคร จำนวน 130 คน


 
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP