ผู้อำนวยการ

พ.อ.สมุท ชาตินันทน์
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2494-2497
พ.อ.จำนงค์ บุญมาก
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2512-2520
พ.อ.สุชาติ ปาลวัฒน์วิไชย
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2501-2504

พ.ต.อุทัย กรัดศิริ
หัวหน้า กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ทำการแทน
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2520-2521
พ.อ.สืบพงษ์ สังขะรมย์
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2528-2532
พ.ท.ไชยวัธน์ พ่วงเชย
หัวหน้าฝ่ายรักษาพยาบาล
ทำการแทน
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2527-2528

พ.อ.บัณฑิต ธีราธร
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2532-2537
พ.อ.สาโรจน์ สันติวรวุฒิ
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2545-2548
พ.อ.พรเลิศ จำเรียง
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2537-2545

พ.อ.วีรัฐ เกษสาคร
ผู้อำนวยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน 
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP