พิพิธภัณฑ์ค่ายจิรประวัต

ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ตามนโยบายของ พลตรีเสริม ไชยบุตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔ ได้ดำริให้รวบรวมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เก็บไว้ในคลังเกียกกายของแผนกพลาธิการ มาจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์บนห้องด้านหลัง มุขกลาง ชั้นล่าง บนอาคารกองบัญชาการ

- พ.ศ. ๒๕๔๐ พลตรี ไพโรจน์ วรรณตรง เป็นผู้บัญชาการ ได้ให้ย้ายห้องพิพิธภัณฑ์ ไปอยู่ที่อาคาร ศาลมณฑลทหารบกที่ ๔ ซึ่งย้ายที่ทำการไปยังที่ตั้งใหม่

- พ.ศ. ๒๕๔๙ พลตรีสุนทร พิกุลทอง เป็นผู้บัญชาการ ได้มีนโยบายให้ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์

- พ.ศ. ๒๕๕๐ พลตรีธานินท์ เกตุทัต เป็นผู้บัญชาการ ได้ดำเนินการปรับปรุง
อาคารพิพิธภัณฑ์ค่ายจิรประวัติ ให้มีรูปแบบการจัดแสดงที่สวยงาม ทันสมัย โดยให้จัดอาคารชั้นบน ห้องด้านซ้าย เป็นนิทรรศการ


เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และห้องด้านขวา เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ สำหรับห้องกลาง คงให้อนุรักษ์ที่ทำการศาลเดิมไว้ ส่วนอาคารชั้นล่าง เป็นห้องจัดแสดงวัตถุของใช้ทางประวัติศาสตร์ ของหน่วยทั้งหมด เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๕๑ โดยมี พลโทสำเริง ศิวาดำรงค์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน

   
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP