คณะผู้จัดทำ(ซ้าย)
นาย นิติ ธูปทอง (ติ) ม.5/3 เลขที่ 11
(กลาง)
นาย สิทธิชัย มณีเทศ (บอย) ม.5/3 เลขที่ 15
(ขวา)
นาย อุกฤษฎ์ อิ่มสมบัติ (โอม) ม.5/3 เลขที่ 10นางสาว ปริศนา หัดไทย (ตาล) ม.5/3 เลขที่ 29


 
   
     
 

เว็ปไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Site Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP