ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะเเละสภาพทั่วไปของชุมชน

สถานที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์

ประเพณีเเละวัฒนธรรมที่สำคัญ

อาชีพทั่วๆไปในชุมชน

สภาพสังคม

การคมนาคม

การบริการพื้นฐาน

คณะผู้จัดทำ

 
 
     
   

อาชีพทั่วๆไปในชุมชน

เกษตรกรรรม
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพราะพื้นที่เรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์เเก่การเพาะปลูก
พืชผัก ผลไม้ต่างๆ เพราะมีเเม่น้ำที่สำคัญคือเเม่น้ำปิง
ไหลผ่านตลอด ทั้งปีเเต่ในละครอบครัวนั้นก็จะประกอบ
อาชีพเเตกต่างกัน เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ค้าขาย
อาชีพค้าขายนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่รองลงมาจาก
เกษตรกรรม เพราะบางครอบครัวเมื่อวางจากการ ทำนา
ทำสวน เเล้วก็นิยมหันมาค้าขายกันเพื่อหารายได้เสริม
ตัวอย่าง เช่น ขายของชำทั่วไป ขายพืชผักของตนเอง
เป็นต้น


รับจ้าง
อาชีพรับจ้างนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่รองลงมาจาก
ค้าขายสำหรับคนในชุมชนเพราะบางคนเมื่อวางจากการ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์เเล้วก็นิยมหันมารับจ้างทำงาน
ต่างๆ เพื่อหารายได้เสริมเช่นทำงานโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ขับรถมอเตอร์ไซด์เป็นต้น
รับราชการ
อาชีพรับจ้ราชการนั้นั้นถือว่าเป็นอาชีพที่น้อยที่สุด
ในชุมชน เพราะคนในชุมชนจะมีอาชีพเกษตรกรมากกว่า
อาชีพรับราชการในชุมชนที่พบคือ ครู ตำรวจ ทหาร เป็นต้น 
   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP