ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะเเละสภาพทั่วไปของชุมชน

สถานที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์

ประเพณีเเละวัฒนธรรมที่สำคัญ

อาชีพทั่วๆไปในชุมชน

สภาพสังคม

การคมนาคม

การบริการพื้นฐาน

คณะผู้จัดทำ

 
 
     
   

การคมนาคม

ทางบก มีถนนสายหลักของตำบลได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์ -พิษณุโลก) ซึ่งผ่านกลางพื้นที่ของตำบลในแนวเหนือใต้เป็นเส้นทางมาตรฐานผิวแอสฟัสท์ เชื่อมการคมนาคมภายในตำบลและระหว่างตำบลบางม่วงกับเขตเทศบาล และตำบลบ้านมะเกลือ ส่วนถนนสายรอง ได้แก่ ถนนในท้องถิ่น ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 สร้างเรียบแม่น้ำปิง

ทางน้ำ ปัจจุบันมีการใช้น้อยมากยังคงใช้เฉพาะการคมนาคมระยะใกล้ๆ ระหว่างหมู่บ้าน หรือเพื่อข้ามฟากแม่น้ำปิงไปยังเขตเทศบาล หรือไป ตำบลวัดไทรย์ และตำบลบ้านแก่ง

   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP