ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะเเละสภาพทั่วไปของชุมชน

สถานที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์

ประเพณีเเละวัฒนธรรมที่สำคัญ

อาชีพทั่วๆไปในชุมชน

สภาพสังคม

การคมนาคม

การบริการพื้นฐาน

คณะผู้จัดทำ

 
 
     
   การโทรคมานาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ - แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ 12 ตู้
ารไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน จำนวน 2,021 ครัวเรือน
แหล่งน้ำธรรมชาติและที่สาธรณประโยชน
- ลำน้ำ,ลำห้วย - แห่ง
- แม่น้ำปิง 1 สาย
- บึงหนองและสาธรณประโยชน์ 17 แห่ง
คลองพิกุลหมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง
บึงหาดทรายหมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง
คลองตาเทพหมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง
็ หนองปลักแรตหมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง
หนองเลเพหมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง
บึงพระหมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง
หนองมะเดื่อหมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง
หนองตานาคหมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง
หนองยาวหมู่ที่ 12ตำบลบางม่วง
หนองไร่แตงหมู่ที่12 ตำบลบางม่วง
หนองคันหมู่ที่ 9 ตำบลบางม่วง
คลองบึงคาหมู่ที่ 9 ตำบลบางม่วง
หนองกระเปาหมู่ที่ 9 ตำบลบางม่วง
บึงปรังหมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง
บึงปู่หมู่ที่ 8,11ตำบลบางม่วง
บึงอ้อหมู่ที่ 8,11 ตำบลบางม่วง
หนองบัวหมู่ที่ 8,11 ตำบลบางม่วง

 

   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP