สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ ได้แยกมาจากสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาวตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535 เรียกว่าสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอแม่วงก์ มีขอบเขตการปกครอง 4 ตำบล ได้แก่
(1.) ตำบลวังซ่าน
(2.) ตำบลแม่วงก์
(3.) ตำบลเขาชนกัน
(4.) ตำบลแม่เล่ย์
โดยมีเกษตรอำเภอดำรงตำแหน่ง ดังนี้
(1.) นายธงชัย ภูกำเนิด ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2535-2536
(2.) นายเอกสิทธิ์ เสาวงษ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2536-2539
(3.) นายสุรพงษ์ ทรัพย์ขจรสุข ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2539-2540
ซึงขณะนั้นสำนักงานกิ่งอำเภอแม่วงก์ ยังไม่มีที่ทำการอาคารสำนักงาน และได้ใช้สถานที่ของ
ที่ว่าการกิ่งอำเภอแม่วงก์ เป็นที่ทำการสำนักงานฯ จนกระทั่ง ปี 2540 กิ่งอำเภอแม่วงก์ ได้ยกฐานะเป็นอำเภอ
จึงได้มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์
โดยมีเกษตรอำเภอดำรงตำแหน่ง ดังนี้
(1.) นายเกียรติกมล ภุมรา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2536
(2.) นายพีระพงษ์ สุริเย ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544-2546
(3.) นายสาคร จินา ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546-2547
(4.) นายมานพ จอมปัญญาเลิศ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2547
(5.) นายอุดม แสงบู่วัฒนา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2548 จนถึง ปีปัจจุบัน


ตำบลเขาแม่วงก์
เดิมตำบลแม่วงก์ เรียกว่า กลุ่มผู้ใหญ่ตูม เป็นป่าดงดิบสลับป่าพง ป่าอ้อ อยู่ในเขตของตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
เมื่อมีประชาชนอพยพมาอยู่มากขึ้น จึงเรียกเป็นตำบลแม่วงก์ ตามนามของ แม่น้ำแม่วงก์ ซึ่งมีต้นแม่น้ำอยู่บริเวณเทือกเขาเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และเป็นตำบลที่ตั้งของส่วนราชการอำเภอแม่วงก์
สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลูกฟูกสลับภูเขาเตี้ยๆ มีคลองขนาดเล็กไหลผ่านหลายสายมีหญ้าขึ้นหนาแน่น เป็นดินร่วนปนทราย
และลูกรัง เหมาะกับการทำไร่ และเลี้ยงสัตว์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติด ต.ปางสวรรค์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติด ต.ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติด ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,877 คน เป็นชาย 3,503 คน เป็นหญิง 3,374 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร

ตำบลเขาชนกัน

ตำบลเขาชนกัน เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538
เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลาดยาว มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวังน้ำขาว
หมู่ 2 บ้านบุ่งผักกาด หมู่ 3 บ้านคลองสายทอง หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 5 บ้านเนินใหม่ หมู่ 6
บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ 7 บ้านวังชุมพร หมู่ 8 บ้านดงยาง หมู่ 9 บ้านหนองปล้อง หมู่ 10 บ้านหนองไผ่ หมู่ 11
บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12 บ้านตลุกข่อยน้ำใต้ หมู่ 13 บ้านทรัพย์น้อย หมู่ 14 บ้านใหม่ราชสีมา หมู่ 15
บ้านเนินสว่างพัฒนา หมู่ 16 บ้านทรัพย์มาก หมู่ 17 บ้านหนองกระทุ่ม
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 297.90 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับลูกคลื่นลอนลาดบางส่วน
ดินเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,342 คน เป็นชาย 7,375 คน เป็นหญิง6,966 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.เขาชนกัน
2. สถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง
3. วัด 2 แห่ง


ตำบลวังซ่าน

ตำบลวังซ่าน เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2538 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลาดยาว มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1
บ้านวังซ่าน หมู่ 2 บ้านเปราะ หมู่ 3 บ้านตะเคียนงาม หมู่ 4 บ้านคลองสำราญ หมู่ 5 บ้านตระกรุด หมู่ 6
บ้านตะแบกงาม หมู่ 7 บ้านวัด หมู่ 8 บ้านคลองม่วง หมู่ 9 บ้านวังป่าใหญ่ หมู่ 10 บ้านธารมะยม หมู่ 11
บ้านเนินดินทราย หมู่ 12 บ้านคลองม่วงใต้ หมู่ 13 บ้านทุ่งสาคร หมู่ 14 บ้านตะแบกงามใต้
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 192.16 ตร.กม. ลักษณะพื้นที่ของตำบลคล้ายรูปฆ้อน โดยหันด้ามไปทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสลับลูกคลื่นลอนลาด
ลงสู่ทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และ อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อ ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ และ ต.ปางสวรรค์ กิ่ง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านไร่, ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 13,316 คน เป็นชาย 6,704 คน เป็นหญิง6,612 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ จักสาน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.วังซ่าน
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัด 4 แห่ง
4. สำนักสงฆ์ 10 แห่ง


ตำบลแม่เล่ย์

ตำบลแม่เล่ย์ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ซึ่งได้แยกออกมาจากตำบลเขาชนกัน เมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีนายสงวน โอภาส เป็นกำนันคนแรก และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538 อยู่ในอำเภอแม่วงก์ ปัจจุบันแบ่งการปกครองเป็น 26 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนไม่สม่ำเสมอ สลับความลาดชัน ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการชะล้างหน้าดินสูง มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 990 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติด กิ่งอำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติด เทือกเขาแม่กระทู้ ต.แม่วงก์ และต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติด อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 12,344 คน เป็นชาย 6,258 คน เป็นหญิง 6,086 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ และทำเฟอร์นิเจอร์ลากไม้
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
แหล่งท่องเที่ยวน้ำแก่งเกาะใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

   
         
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP