โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ 9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 35 ไร่ 31 ตารางวา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2536 มีจำนวน นักเรียน 78 คน อาศัยพื้นที่บริเวณวัดเขาแม่กระทู้ หมู่ 9 ตำบลแม่วงก์ เป็นที่ตั้งอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้น 479 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1
กันยายน 2550) โดยเปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด
14 ห้องเรียน 3 - 3 - 3 - 2 - 1 - 1

 

   
         
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP