หน้าแรก
ความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
อาชีพในท้องถิ่น
แผนที่และสภาพทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
คณะผู้จัดทำ
 
 

ประชากร
ประกอบด้วยประชากร 2,184 หลังคาเรือน จำนวน 11,750 คน ประกอบด้วย
ชาย 5,602 คน คิดเป็น 47.68 %
หญิง 6,148 คน คิดเป็น 52.32 %
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 384 คน/ตารางกิโลเมตร

อาชีพของประชากร


ผู้ประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ (%) เกษตรกรรม35 % อุตสาหกรรม10 % รับจ้างทั่วไป30% อื่นๆ10% ว่างงาน15%

  

    

   
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP