หน้าแรก
ความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
อาชีพในท้องถิ่น
แผนที่และสภาพทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
คณะผู้จัดทำ
 
 
ประเพณีในท้องถิ่น


ประเพณีปิดทอง ไหว้พระ หลวงพ่อสว่าง วัดหาดทรายงาม ช่วงเวลาการจัดงาน: วันที่ 16-17ธันวาคมของทุกปีพิธีบวชนาคหมู่ประจำปี วัดบางม่วง ช่วงเวลาการจัดงาน: เดือนธันวาคม ของทุกปี เอกลักษณ์ของงาน
การแห่นาครอบโบสถ์ที่นานมาก รอบละ 1ชั่วโมง


ประเพณีลอยกระทงหัวใบ้ท้ายบอด
 

 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP