หน้าแรก
ความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
อาชีพในท้องถิ่น
แผนที่และสภาพทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
คณะผู้จัดทำ
 
 

แผนผังตำบล


ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบ้านแก่ง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลนครสวรรค์ตกและเทศบาลนครสวรรค์
ทิสตะวันออกติดต่อกับตำบลบางม่วง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองกรด


สภาพทั่วไป

ตำบลวัดไทรย์ มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 30.61 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำปิงไหลผ่านทำให ้พื้นที่ส่วน ใหญ่เป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพสังคมผสมผสานระหว่างสังคมเมือง และสังคม ชนบท เนื่องจากอยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศ เหนือเป็น ระยะทาง เพียง 3 กิโลเมตร ตาม ทางหลวง หมายเลข 1182 นครสวรรค์- บรรพตพิสัย


 

 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP