ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถานที่ตั้ง

    ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือศาลนเรศวร ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๒ ตำบลท่าโรง
อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติความเป็นมา

    การก่อสร้างศาลนเรศวรตามพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่า ในสมัย
รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เขมร ได้ยกทัพเข้ามากวาดต้อนประชาชน
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงมีพระบรมราช
โองการให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุมทัพรุดหน้ามาถึงแขวงเมืองวิเชียรบุรี
แล้วโปรดให้พระยาศรีถมอรัตน์เจ้าเมืองวิเชียรบุรีในขณะนั้นเป็นทัพหน้าไปตี
ทัพเขมรที่เมืองนครราชสีมาให้แพ้พ่ายไป ชาววิเชียรบุรีเห็นว่า
สมเด็จพระนเรศวรเคยเสด็จมาเมืองวิเชียรบุรีและทรงปราบกองทัพเขมร
ให้แตกพ่ายไป จึงได้หล่อพระบรมรูป และสร้างศาลไว้เป็นที่เคารพสักการะ
และเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เดิมสร้างไว้ที่หน้าสถานีตำรวจภูธร
อำเภอวิเชียรบุรี ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน คือ
บริเวณสนามบินวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง ห่างที่ว่า
การอำเภอวิเชียรบุรีไปทางเหนือประมาณ ๕ กิโลเมตร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
และพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาต
เสด็จแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประกอบพิธีเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๖

ความสำคัญต่อชุมชน

    เป็นสถานที่ประชาชนให้ความเคารพ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ของทุก ๆ ปีจะมีงานบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณรอบ ๆ ศาล นเรศวรได้รับการแตกแต่งปลูกต้นไม้ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อน ศาลสมเด็จพระนเรศวรมีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยจตุรมุขชั้นเดียว
ภายในศาลประดิษฐานพระบรม รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 


 
   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP