พื้นที่การเกษตร

 

อำเภอโกรกพระมีพื้นที่ 185,746 ไร่ แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรได้ดังนี้  
1. พื้นที่ทำนา   114,488 ไร่ ซึ่งส่วนมากอยู่ที่ ตำบลเนินกว้าว
2. พื้นที่ทำไร่      19,970 ไร่ ซึ่งส่วนมากอยู่ที่ ตำบลยางตาล
3. พื้นที่ไม้ผล      11,767 ไร่ ซึ่งส่วนมากอยู่ที่ ตำบลบางมะฝ่อ
4. พื้นที่พืชผัก       3,735 ไร่ ซึ่งส่วนมากอยู่ที่ ตำบลโกรกพระ
5. พื้นที่อื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย / แหล่งน้ำ / ป่าไม้ และที่ดินสาธารณะ 35,786 ไร่   ซึ่งส่วนมากอยู่ที่ตำบลนากลาง   อำเภอโกรกพระมีแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรและบริโภคอุปโภคที่สำคัญคือ โครงการชลประทานเขื่อนวังร่มเกล้า จังหวัดอุทัยธานี ตำบลที่ได้รับน้ำเพื่อทำการเกษตรจากโครงการดังกล่าวคือตำบลหาดสูง / ตำบลเนินกว้าว / ตำบลเนินศาลา และตำบลศาลาแดง   ซึ่งมีพื้นที่ถึง 26,391 ไร่  และยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งไหลผ่านตำบลโกรกพระ / ตำบลบางมะฝ่อ / ตำบลยางตาล
และยังมีแม่น้ำสายรองคือ แม่น้ำตากแดดไหลผ่านตำบลเนินศาลา / ตำบลหาดสูง อีกทั้งยังมีคลองบางประมุงไหลผ่านตำบลบางประมุง / ตำบลบางมะฝ่อ ซึ่งพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้กล่าวมามีพื้นที่มากถึง 37,000 ไร่
               แต่ปัจจุบันทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นซึ่งมีใช้ในปัจจุบันถึง 133 บ่อ และได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ได้กล่าวมา  อย่างไรก็ตามบางตำบลก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำยามฤดูแล้ง
  และเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งซึ่งใช้น้ำน้อยแทนเพื่อลดปัญหา ดังกล่าว

 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP