ผู้บริหารตำบลโกรกพระ

 

http://www.krokphra.go.th/mayor/mayor.jpg

นายพิศฐ์ศักดิ์ กิ่งสุคนธ์
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกพระ

http://www.krokphra.go.th/mayor/deputy1.jpg 

ดาบตำรวจวิรัตน์ ศิริกุล
รองนายกเทศมนตรี

 http://www.krokphra.go.th/mayor/deputy2.jpg

นางทัศนีย์ เอกระ
รองนายกเทศมนตรี

http://www.krokphra.go.th/mayor/jumlas.jpg 

นายจำรัส วินิจสร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

http://www.krokphra.go.th/mayor/songwut.jpg 

นายทรงวุฒิ กิ่งสุคนธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP