คณะผู้บริหารได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโกรกพระ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยมียุทธศาสตร์ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างการบริหารงานใ้ห้ขัดเจน โดยยึดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ร่วมกันทำงานด้วยความสมัครสมานสามัคคี ไม่แบ่งแยก เป็นกลุ่มพวก สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักประหยัด และต่อสู้กับความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสศึกษาโดยทัดเทียมกัน ขยายโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาไ้ด้มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา เพื่อพัฒนา ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เน้นการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ดูแลให้ความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สิน ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้สมกับเป็นเมืองน่าอยู่ ให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น จะมุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม จะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก เพื่อให้ประชาชนทึกคนรักและเกิดความหวงเหนในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น จะส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาไปสู่อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป จะมุ่งเน้นส่งเสริมด้านจิตใจ โดยจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมะ เพื่อส่งเสริมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล จะมุ่งเน้นให้ประชาชนมาร่วมประชาคมและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกคน จะมุ่งเน้นความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักในการบริหาร จะส่งเสริมและประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการจากเทศบาล

 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP