สภาพทั่วไปอำเภอโกรกพระ


     ประวัติ
อำเภอโกรกพระแต่เดิมนั้นชื่ออำเภอเนินศาลาตั้งอยู่ที่ตำบลเนินศาลาเมื่อร.ศ.๑๑๓(พ.ศ.๒๔๓๑) ในสมัยรัชกาลที่๕ แต่เนื่องจากการติดต่อคมนาคมของประชาชนในสมัยนั้นอาศัยการเดินทาง
โดยทางเรือเป็นส่วนใหญ่ สถานที่ตั้งอำเภอเดิมไม่สะดวกในการติดต่อจึงได้ย้ายมาตั้งที่ริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยาด้านฝั่งตะวันตก ที่บ้านโกรกพระ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโกรกพระ เมื่อ ร.ศ. ๑๑๘ หรือ (พ.ศ. ๒๔๔๒)

     ตำนาน
ตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ในการเดินทางไปมาของอำเภอโกรกพระแสนจะลำบากมาก มีทางเดียว
คือทางน้ำโดยการใช้เรือ มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสายหลัก น้ำในแต่ละช่วงนั้นไหลแรงและเชี่ยว
มากมีเรื่องเล่าว่า มีชาวบ้านหลายคนได้นำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งลงแพจากทางเหนือ
สู่ทางใต้เพื่อนำมาสักการะบูชา ขณะที่ล่องแพมาถึงบริเวณนั้น แพได้แตก พระพุทธรูปจมลงใต้น้ำ
ชาวบ้านเสียดายพระพุทธรูปเป็นอย่างมาก ได้พยายามช่วยกันหาวิธีที่จะนำขึ้นจากน้ำให้ได้ จึงได้ ้ทำพิธีใช้เวทมนต์คาถาจุดเทียนปักบนแพเพื่อหาทิศทางของพระพุทธรูปเทียนก็ลอยตามพระพุทธ
รูปเคลื่อนย้ายไปมาอยู่เรื่อย ๆ แต่ก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้เพราะเวทมนต์ คาถายังขลังไม่พอ
ประกอบกับมีชาวบ้านแห่แหนมาดูพิธีดังกล่าวมากมายจึงเป็นเหตุให้พิธีแตก จึงได้ล้มเลิกที่จะนำ
พระพุทธรูปขึ้นจากน้ำ ดังนั้นจึงเชื่อกันว่า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงจมอยู่ใต้น้ำตรงบริเวณนั้น คำว่า“โกรกพระ” จึงเป็นชื่อของอำเภอโกรกพระตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

                                                        คำขวัญ
                                       “ โกรกพระ สวนสวย บึงงาม
                                           …สมญานามเมืองลุงเชย ”   

เนื่องในโอกาสที่อำเภอโกรกพระมีอายุครบ ๑๐๑ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๔๓) ประชาชนชาว
โกรกพระจึงได้ร่วมกันตั้งสมญานามของอำเภอ ซึ่งมีความหมายดังนี้

     สวนสวย แสดงความหมายว่า อำเภอโกรกพระมีสวนที่ปลูกผลไม้นานาชนิด มีรสหอมหวาน
คุณภาพดี อันได้แก่ ละมุด กล้วย มะละกอ กระท้อน ฝรั่งมะม่วง เป็นต้น
    บึงงาม แสดงความหมายว่า อำเภอโกรกพระมีแม่น้ำ แคว ห้วย หนอง คลอง บึง จำนวนมาก และมีทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนได้อาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้ดำรงชีวิตและสืบสานวัฒนธรรม
ทางน้ำตลอด
    สมญานามเมืองลุงเชยสื่อความหมายว่าลุงเชยอันเป็นตัวละครหนึ่งในอมตนิยาย“พลนิกร กิมหงวน” ของ ป.อินทรปาลิต มาจากอำเภอโกรกพระลุงเชยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนโกรกพระ
มีนิสัย ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และสมถะ
      สภาพปัจจุบัน
      ที่ตั้งปัจจุบันนี้อำเภอโกรกพระตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ถนนสุขาภิบาล ๑ตำบลโกรกพระบนฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร มีพื้นที่
ประมาณ ๒๙๗.๑๙๔ ตารางกิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้โดยทางรถยนต์ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
       ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอลาดยาว และอำเภอเมืองนครสวรค์
       ทิศใต้ ติดต่ออำเภอเมืองอุทัยธานี และอำเภอพยุหะคีรี
       ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอพยุหะคีรี และอำเภอเมืองนครสวรรค์
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอทับทัน และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดอุทัยธานี

สภาพภูมิศาสตร์
     อำเภอโกรกพระมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาทำไร่และทำสวนผลไม้ พื้นที่บางส่วนอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่จะราบเอียงไปทางด้านทิศ
ตะวันออก มีเทือกเขาโยงเป็นเขตกั้นระหว่างอำเภอโกรกพระและอำเภอพยุหะคีรี ด้านทิศ
ตะวันตกมีเทือกเขาหลวงเป็นเขตกั้นระหว่างอำเภอโกรกพระกับอำเภอทัพทัน อำเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรค์ ทิศเหนือมีลำคลองบางประมุง
ไหลผ่านเป็นเขตกั้นระหว่างอำเภอโกรกพระกับอำเภอเมืองนครสวรค์ด้านทิศใต้มีแควตากแดด
ไหลผ่านเป็นเขตกั้นระหว่างอำเภอโกรกพระกับอำเภอเมืองอุทัยธานีและนอกจากนี้ยังมีบึงหวาย
และบึงกระจังงาม (เดิมชื่อกระจังหัก) ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่รองลงมาจาก
บึงบอระเพ็ดอีกแห่งหนึ่งเส้นทางการคมนาคมอำเภอโกรกพระ อยู่ห่างจากตัวจากตัวจังหวัด
นครสวรรค์ ประมาณ ๑๘ กิโลเมตรปัจจุบันนิยมใช้เส้นทางคมนาคมทางรถยนต์รถโดยสาร
ประจำทาง และจักรยานยนต์ มีเส้นทางถนนเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๕ สาย คือ
      ๑. สายโกรกพระ - ท่าซุด ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร
      ๒. สายโกรกพระ - ยางขาว ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร
      ๓. สายโกรกพระ – ศาลาแดง – นากลาง ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร
      ๔. สายโกรกพระ - หาดสูง ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร
      ๕. สายโกรกพระ - ศาลาแดง ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร

 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP