จำนวนประชากร

ข้อมูลประชากร เขตเทศบาลตำบลโกรกพระ

ปี พ.ศ.

จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

2544

1,389

1,543

2,932

2545

1,355

1,501

2,406

2546

1,340

1,470

2,816

2547

1,334

1,461

2,796

2548

1,077

1,435

2,512

2549

1,301

1,404

2,705

2550

1,282

1,386

2,668

2551

1,277

1,370

2,647


ข้อมูลจำนวนครัวเรือน

ปี พ.ศ.

จำนวนครัวเรือน

2544

893

2545

898

2546

904

2547

906

2548

906

2549

911

2550

908

2551

924

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโกรกพระ
จำแนกตามชุมชน ปี 2551


ชุมชน

ชาย

หญิง

บ้านในคลองพัฒนา

148

156

วัดโกรกพระเหนือพัฒนา

428

467

วัดโกรกพระใต้พัฒนา

242

262

บ้านคลองตาสอนพัฒนา

452

482

จำนวนครัวเรือนจำแนกตามชุมชน ปี 2551


ชุมชน

จำนวนครัวเรือน

บ้านในคลองพัฒนา

78

ครัวเรือน

วัดโกรกพระเหนือพัฒนา

314

ครัวเรือน

วัดโกรกพระใต้พัฒนา

204

ครัวเรือน

บ้านคลองตาสอนพัฒนา

327

ครัวเรือน

 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP