โครงการของตำบล

 

1. โครงการผลิตข้าวที่ดีและเหมาะสม  
               
จุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวคือ ผลิตข้าวที่มีอยู่ให้ได้คุณภาพ และสามารถนำไปเป็นเมล็ดพันธ์ที่ดีเพื่อการเพาะปลูกต่อไป
               โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการผลิต จำนวน 3 ตำบลคือ ตำบลเนินศาลา หมู่ที่ 5 ใช้เมล็ดพันธุ์ สุพรรณบุรี 1 และในโครงการนี้ เราใช้พื้นที่
               ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจำนวน 150 ไร่
            2. โครงการผลิตข้าวอินทรีย์
                    จุดประสงค์ของโครงการนี้คือการลดต้นทุนการผลิตและใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี ในการปลูกข้าวหลีกเลี่ยงปัญหาสารตกค้าง
                     และลดการได้รับสารเคมี โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 150 ไร่ อยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสูง ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
          3. โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดีที่เหมาะสม
                  เป็นโครงการเพื่อการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกที่มีอยู่่ให้มีคุณภาพให้ดีขึ้นและให้ตรงตามความต้องการ ของตลาด
                 โดยใช้พื้นที่ในการทำโครงการนี้ 150 ไร่ อยู่ตำบลบางประมุง หมู่ที่ 8 ใช้พันธุ์ข้าวที่ ต้องการปรังปรุง  คือพันธุ์ขาวตาแห้ง
          ทางอำเภอโกรกพระยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เช่น โครงการหนึ่งแปลง หนึ่งตำบล , โครงการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ ,
ศูนยเรียนรู้เศรฐษกิจพอเพียง ฯลฯ ติดตามโครงการต่าง ๆ ที่ท่านสนใจจะเข้าร่วมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลของท่าน
หรือที่เกษตรตำบล หรือสำนักงานเกษตรอำเภอคะ

 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP