สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญของตำบลมหาโพธิ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
ทิศเหนือ จด เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว และตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
ทิศใต้ จด ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก จด ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
ทิศตะวันตก จด ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว
1.2 เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
22.79 ตร.กม. (14,193 ไร่)
1.3 ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของอบต.)
ที่ราบลุ่ม ประมาณ 12,159 ไร่
พื้นน้ำ ประมาณ 66 ไร่
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.)
ประชากรทั้งสิ้น 4,983 คน แยกเป็น ชาย 2,431 คน หญิง 2,552 คน 1,566 ครัวเรือน
พื้นที่รวมทั้งสิ้น 14,196 ไร่ (22.71 ตร.กม.) มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะขามเอน จำนวนพื้นที่ 3,244 ไร่
ประชากร 897 คน ชาย 442 คน หญิง 455 คน 255 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ จำนวนพื้นที่ 2,686 ไร่
ประชากร 1,333 คน ชาย 630 คน หญิง 703 คน 397 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา จำนวนพื้นที่ 2,406 ไร่
ประชากร 1,206 คน ชาย 589 คน หญิง 617 คน 398 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ จำนวนพื้นที่ 4,150 ไร่
ประชากร 942 คน ชาย 473 คน หญิง 469 คน 308 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านมหาโพธิเหนือ จำนวนพื้นที่ 1,710 ไร่
ประชากร 605 คน ชาย 297 คน หญิง 308 คน 208 ครัวเรือน

   1.5 การปกครอง / การบริหาร
ทำเนียบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   1. นายเช้า ไกรสังข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่ามะขามเอน
   2. นายวิบูลย์ ศรีศักดิ์เพชร กำนันตำบลมหาโพธิ หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ
   3. นายประทีป ยิ้มแพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา
   4. นายสวัสดิ์ ศรีพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ
   5. นายดำรงค์ น้อยกลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านมหาโพธิเหนือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ จำนวน 10 คน
หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะขามเอน
   1. นายชูศักดิ์ เสือสังข์ ตำแหน่ง รองประธานสภา ฯ
   2. นายสมจิตร พุ่มเพียร ตำแหน่ง เลขานุการสภา ฯ
หมู่ที่ 1 บ้านมหาโพธิ
   1. นายชัยฤทธิ์ เงินบำรุง ตำแหน่ง ประธานสภา ฯ
   2. นายแสวง ไกรศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภา ฯ
หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา
   1. นายสำอางค์ นวลผ่อง ตำแหน่ง สมาชิกสภา ฯ
   2. นายประเสริฐ เพ็ญวิจิตร ตำแหน่ง สมาชิกสภา ฯ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ
   1. นายศิริ แจ่มอ่วม ตำแหน่ง สมาชิกสภา ฯ
   2. นายมานพ เพ็ชรสมภาพ ตำแหน่ง สมาชิกสภา ฯ
หมู่ที่ 5 บ้านมหาโพธิเหนือ
   1. นายสม กลั่นแย้ม ตำแหน่ง สมาชิกสภา ฯ
   2. นายวงค์ สอนคลัง ตำแหน่ง สมาชิกสภา ฯ
1.6 ท้องถิ่นอื่นในตำบล (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล)
   - จำนวนเทศบาล - แห่ง
   - จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง
1.7 ประชากร
   - ประชากรทั้งสิ้น 4,984 คน
   - ชาย 2,431 คน
   - หญิง 2,553 คน
   - มีความหนาแน่นเฉลี่ย 218.69 คน/ตารางกิโลเมตร
   - จำนวนครัวเรือน 1,566 ครัวเรือน

วัดมหาโพธิเหนือ

 

วัดมหาโพธิเหนือ
วัดมหาโพธิเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ บ้านมหาโพธิเหนือ หมู่ที่ ๕
ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา อาณาเขต
ทิศเหนือยาว ๗ เส้น ๓ ศอก ติดต่อกับที่ดินของ พ.ต.อ. พระกล้ากลาง
สมร ทิศใต้ยาว ๙ เส้น ๑๓ วา ๒ ศอก ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวัน
ออกยาว ๑ เส้น ๑๒ วา ๒ ศอก ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว
๔ เส้น ๑๒ วา ๒ ศอก ติดต่อกับทางสาธารณะ ตาม น.ส.๓ เลขที่ ๑๕๙
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง มีลำแม่น้ำปิงไหลผ่านหน้าวัด อาคารเสนาสนะต่าง
ๆ มีอุโบสถกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๗ โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้าง
พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารไม้ยกพื้น หอสวดมนต์กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอาคารไม้ยกพื้น กุฎีสงฆ์จำนวน ๗ หลัง นอกจากนี้ยังมีวิหาร
ศาลาท่าน้ำและฌาปนสถาน สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานอยู่กลางลานวัด
ขนาดหน้าพระเพลากว้าง ๑ เมตร
วัดมหาโพธิเหนือ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๐
มีนามตามชื่อบ้านและตำบล ซึ่งในตำบลนี้มี ๒ วัด จึงเรียกนามวัดให้
ต่างกันโดยใช้คำว่า “เหนือ” และ “ใต้” ต่อท้าย นามวัดเป็นที่สังเกต ผู้บริจาคที่ดินให้
เป็นที่สร้างวัดคือ ขุนชาญนุชิต และได้ร่วมกับญาติพี่น้องดำเนินการจัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง
๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ มีพระภิกษุอยู่
จำพรรษา ๓๕ รูป สามเณร ๕ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็น-
ต้นมา มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในที่วัดนี้ด้วย ซึ่งทางวัดได้ให้การ
อนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา

   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP