เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
เดินทางโดยรถยนต์ประจำทางจากจังหวัดนครสวรรค์ผ่านอำเภอท่าตะโก ผ่านสี่แยกไดตาล ทางด้านขวามือเข้าเส้นบ้านหนองเสือ-สำโรงชัย ประมาณ 9 กิโลเมตร

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,477 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 TextSize  Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP