โครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต.
       โทร. 0-5636-6034
  1. นายนิยมศักดิ์ ภักดีจันทร์ ประธานสภา อบต.
  2. นายชม คงคาอินทร์ รองประธานสภา อบต.
  3. นายมานพ โตเขียว เลขานุการสภา อบต.
  4. นายแสวง แตงทิพย์ นายก อบต.
  5. นายสำเภา แจ่มสว่าง ปลัด อบต.

   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 TextSize  Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP