โรงเรียนกิจจานุศาสตร์

วิสัยทัศน์


โรงเรียนกิจจานุศาสตร์มุ่งเน้นให้นักเรียนแต่ละระดับมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการเยาวชนคนดีศรีนครสวรรค์ทั้ง 11 ประการ รักการอ่าน การเขียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ใช้ทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน มีทักษะพื้นฐานในการทำงานและประกอบอาชีพ มีสุขภาพ บุคลิกที่ดี รักธรรมชาติ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

พันธกิจ


1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
3. จัดกิจกรรมการเรียน การสอน เสริมกิจกรรม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์

1.นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน
2.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้
3.นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 TextSize  Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP