ประวัติ

 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี  เดิมตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอไพศาลี  ต่อมาได้ก่อตั้ง
สำนักงานแยกออกจากที่ว่าการอำเภอไพศาลี  เมื่อปี พ.ศ.2522 และแล้วเสร็จเมื่อปี   พ.ศ.2523 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงานทั้งหมด 13 คน     

    สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่   8   ตำบลไพศาลี    อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์   มีเนื้อที่   2   ไร่   2   งาน

หลักการ :
          เน้นที่จะพัฒนาคน เฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในชนบทที่ยังขาดความรู้ ให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างทั่วถึงด้วยการจัดตั้ง "ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล" ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง ให้เกษตรและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย มาร่วมปรึกษาหารือกัน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและขยายผลของเทคโนโลยีการเกษตรอย่างมีระบบ ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และยังให้เกิดผล
วัตถุประสงค์ :
พัฒนาความรู้ของเกษตรกร ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตการเกษตร
  • เพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าและเกิดการเพิ่มรายได้ของชุมชน จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  • เพื่อให้เกิดการระดมบุคลากร งบประมาณลงในพื้นที่ในลักษณะบูรณาการ
  • เพื่อปรับปรุงระบบการส่งเสริมการเกษตรให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน

 

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 TextSize  Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP