สถานที่ท่องเที่ยว


วัดธารมะยม

วัดธารมะยมเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนศาลาการเปรียญตั้งอยู่ด้านล่าง รถยนต์สามารถเข้าถึง ต้องขี่ขึ้นเขามาประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะเดินป่า จะตกปลา หรือจะปีนเขาก็ได้ และยังมีลำธารเล็กๆไหลลงมาจากเขาอีกด้วย จึงเรียกว่า ธารมะยม
วัดแม่วงก์


เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ 3 รูป ตอนนี้ในโบถท์กำลังก่อสร้าง เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางเข้าออกวัดยังไม่ค่อยสะดวกนัก เนื่องจากเป็นเนินเขา เป็นวัดที่มีความร่มรื่น สามารถมองเห็นวิว ทิวทัศน์ในอำเภอแม่วงก์ได้

 

 

เขาแม่กระทู้
 
เป็นเขาที่เป็นที่ใช้ทำชลประธานของอำเภอแม่วงก์ ตั้งอยู่หลังที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ตั้งเด่นสง่า สวยงาม

แก่งเกาะใหญ่
 
แก่งเกาะใหญ่เป็นแก่งที่มีสายน้ำที่สวยงาม มีโขดหินมากมาย มีน้ำตลอดทั้งปี อยู่หมู่ที่ 24 บ้านใหม่แม่เลวา อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ จะมีนักท่องเที่ยวมากในช่วงวันหยุด แก่งเกาะใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งของอำเภอแม่วงก์ และฝั่งของจังหวัดกำแพงเพชร แต่ขึ้นทะเบียนอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
 

 • อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

  000 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ และกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 558.750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร
  000
  ประวัติความเป็นมา

  000
  ด้วย นายสวัสดิ์ คำประกอบ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0104/9871 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2526 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์) ขอให้จัดพื้นที่ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีสภาพธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำลำธาร กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1290/2526 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2526 ให้นายชัยณรงค์ จันทรศาลทูล นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูล ปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกแม่กระสาหรือแม่กี ซึ่งสูงประมาณ 200 เมตร และหน้าผาต่างๆ สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือรายงานผลการสำรวจ ที่ กษ 0713/พิเศษ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2526
  000 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2528 เห็นชอบให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกา
  กำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองขลุงและป่าคลองแม่วงก์ในท้องที่ตำบลปางตาไว อำเภอคลองขลุง (ปัจจุบันเป็นอำเภอปางศิลาทอง) จังหวัดกำแพงเพชร และป่าแม่วงก์–แม่เปิน ในท้องที่ตำบลแม่เลย์ และตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ปัจจุบันเป็นตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ และตำบลแม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน) เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 104 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 14 กันยายน 2530 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของประเทศ


 
แก่งลานนกยูง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ที่ มว.4(แม่เรวา) ลักษณะเป็นแก่ง ลานหินกว้างขนาดใหญ่ ซึ่งมีลำน้ำแม่วงก์ไหลผ่านตลอดปี มีทัศนียภาพที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำและกางเต้นพักแรมได้  ในช่วงฤดูฝนลานนกยูงจะมีกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำแม่วง

 • น้ำตกแม่กระสา

  000 ใช้เส้นทางเดินเท้าประมาณ 18 กิโลเมตร (เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง) เป็นน้ำตกสูงใหญ่ ถึง 700 เมตร มีชั้นลดหลั่นถึง 9 ชั้น น้ำไหลแรงสวยงามตลอดปี น้ำตกแม่เรวา ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 11 ชั่วโมง มีลักษณะเป็นอ่างกลมกว้างราว 30 40 เมตร รับน้ำตกลงมาเป็นชั้น ๆ
 • แก่งผาคอยนาง

  000 แก่งน้ำบนแก่งหิน จากถนนคลองลาน - อุ้มผาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 800 เมตร จะมีทางแยกเข้าไปอีก 200 เมตร จะถึงบริเวณแก่งหินขนาดใหญ่ ที่มีลำน้ำคลองคลุงไหลผ่าน ซึ่งเป็นลำน้ำสายหนึ่งในหลาย ๆ สาย ที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง จากบริเวณแก่ง เดินขึ้นไปตามลำน้ำอีกประมาณ 350 เมตร จะถึงน้ำตกผาคอยนาง น้ำตกขนาดเล็กที่เด่นและสดุดตา นอกจากน้ำตกแล้ว พื้นที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ก็ยังมีแก่งหินปูนน้ำไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนในเวลากลางวันและเป็นที่ชมวิวพักรับประทานอาหาร ในบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาอันร่มรื่นเย็นสบาย
 • น้ำตกแม่เรวา

  000มีความสูงประมาณ 200 เมตร แบ่งเป็นชั้นๆ ถึง 9 ชั้น น้ำไหลเกือบตลอดปี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง หนังสืออาเซียน แม็กกาซีน พ.ศ. 2518 ยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเอเซีย นอกจากนี้มีน้ำตกแม่กระสา ที่มีความสูง 900 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการ 18 กิโลเมตร น้ำตกแม่เรวา มีความสูง 100 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการ 21 กิโลเมตร ยอดเขามูโกจูเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอุทยานฯ มีความสูง 1,960 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการ 30 กิโลเมตร การเดินทาง 000จากนครสวรรค์ใช้เส้นทางสายนครสวรรค์-ลาดยาว-คลองลาน หมายเลข 1072 แล้วเข้าสู่ที่ทำการอุทยานฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1117 (คลองลาน-อุ้มผาง) กิโลเมตรที่ 65 สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรมติดต่อได้ที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-0529, 579-4842
ทุ่งหินเทิน

000ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลปางสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร หรือจากอำเภอลาดยาวไปตามถนนลาดยางบ้านห้วยน้ำหอม ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าเชิงเขาที่มีกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งวางซ้อนกันอยู่หลายแห่งหลายรูปแบบ กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ในลักษณะที่สัมผัสกันเพียงเล็กน้อยเหมือนมีคนจับวาง นับเป็นสวนหินธรรมชาติที่สวยแปลกตาล
 
   
         
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP