สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอ

พระพุทธศรีวัฒนนาถ
พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งเจริญค้วยสิริมงคล ของชาวแม่วงก์
ซึ่งมีพิธีพุทธาภิเษก ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕
พิธีเบิกเนตร และประดิษฐาน "พระพุทธศรีวัฒนนาถ"วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕

 

 
   
         
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP