วิถีชีวิตความเป็นอยู่


        วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ย่างเรียบง่ายสบายๆการประกอบ
        อาชีพ่ในชุมชน ส่วนใหญ่ ทำเกษตรกรรม ทำสวน ทำไร่ หรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลา
        การทำเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่ให้ผลผลิตและรายแก่ เกษตรกรเป็นจำนวลมาก
       
อีกทั้งยังเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ที่ทำกันมาเนิ่นนาน ตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย
        สืบถอดต่อมาหลายชั่วอายุคน และยังมีอาชีพเสริมคือการทำหัตกรรมเพิ่มเติมหลัง
        จากว่างจากการทำนาอยู่กับบ้านทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นไว้ใช่จ่าย


   
     
         
SITEMAP