พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับชุมชน


        การปลูก บวบและ มะเขือ เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 2
        ที่ทำรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนในชุมชนค่อนข้างมากเพราะ
        การปลูก บวบ และ มะเขือ เป็นอาชีพรองจากการทำนา


        พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้าน อันดับ 1 คือการทำนา
        ปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในหมู่บ้านแทบจะ
        ทำกันทุกหลังคาเรือนด้วยเพราะการทำนาปลูกข้าว
        เป็นอาชีพที่ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุตแล้วและรายได้หลัก
        ที่ชาวบ้านได้กันคือการทำนาปลูกข้าวนั่นเอง


   
     
         
SITEMAP