:: หน้าแรก ::
ข้อตกลงก่อนเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บทเรียน
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ผู้เชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 
เว็บไซต์จังหวัดนครสวรรค์ http://www.nakhonsawan.go.th/
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์
http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvList.asp?ID=600111
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
http://www.watsai.com/news_atv.php?id=1&start=13
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลวัดไทร์
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=0731515528&ID=600113&SME=0689151726
เว็บไซต์ท่องเที่ยวนครสวรรค์ http://www.moohin.com/017/
http://www.travel.lakkai.com/nakornsawan/
http://www.nsru.ac.th/culture/nwculture/lesson3/32/322/lesson3224.html
http://intranet.m-culture.go.th/nakhonsawan/tongtearw.htm
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://thai.tourismthailand.org/
http://www.oceansmile.com/N/Nakhonsawan/Nakhonsawan1.htm
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP