:: หน้าแรก ::
ข้อตกลงก่อนเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บทเรียน
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ผู้เชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 
  นาย ธนาพันธุ์ ภมรศิริ 
เลขที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
Website ส่วนตัว >>>
หน้าที่ ออกแบบTemplates
และงานกราฟิก
  นาย อนุรักษ์ ดีบาง 
เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
Website ส่วนตัว >>>
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
และดำเนินงานเว็ปไซร์ทั้งหมด
  น.ส.อัมรา พูลอนันต์
เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
Website ส่วนตัว >>>
หน้าที่ ถ่ายรูปภาพส่วนต่างๆของชุนชนวัดไทรย์
  น.ส.ทิพย์วรรณ พานทอง 
เลขที่ 35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
Website ส่วนตัว >>>
หน้าที่ จัดพิมพ์และรูปเล่มเอกสารโครงงาน
  น.ส.สุธาทิพย์ แช่มโชติ 
เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
Website ส่วนตัว >>>
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP